Tema 5: Vi er fælles om løsningen

Indsats 3: Affaldssortering i det offentlige rum

Hvorfor?

Der sorteres masser af affald i de private hjem i Skanderborg og Odder Kommuner i dag. I det offentlige rum er der derimod meget begrænset mulighed for at affaldssortere. Indsatsen har til hensigt at sikre, at borgerne får mulighed for at sortere affald i byens rum, på gaden, ved busstoppestedet osv. Ved at udrulle mere sortering i passende, funktionelle affaldsbeholdere kan der opnås mere ensretning i affaldshåndteringen på tværs af de steder, man færdes – ude og hjemme. Dette kan være med til at fremme generel ressourcebevidsthed og adfærd ift. affaldssortering. 

Gennem mere sortering i det offentlige rum er der samtidigt potentiale for at få mere affald til genanvendelse frem for forbrænding. Dels fordi sorteringsløsninger i byrummet betyder opdeling af affaldet i de rette fraktioner i forhold til den efterfølgende behandling, og dels fordi mere affaldssortering i det offentlige rum kan betyde mere og bedre sortering i hjemmet – og omvendt.

Indsatsen har til hensigt at sikre, at borgerne får mulighed for
at affaldssortere i byens rum, på gaden, ved busstoppestedet osv.
Gennem mere sortering i det offentlige rum er der samtidig potentiale
for at få mere affald til genanvendelse frem for forbrænding.
Hvad vil vi opnå?
  • Ensretning og genkendelighed i affaldssorteringen: affaldet sorteres på samme måde ude og hjemme.
  • Mere affald fra skraldespandene i det offentlige rum skal genanvendes frem for forbrændes.
  • Affaldssortering skal være bedre, lettere og mere synlig ved offentlige arrangementer.
Hvad gør vi?
  • Renosyd og de to kommuner vil i samarbejde udvikle principper, afklare rollefordeling og finansiering i forhold til implementering af affaldssortering i det offentlige rum.
  • Renosyd og kommunerne vil i samarbejde udvikle sorteringsløsninger til det offentlige rum, som der i løbet af planperioden arbejdes for at implementere. Eventuelt testes og evalueres konceptet indledningsvist i et afgrænset område, som kan danne grundlag for en strategi for bredere implementering.
  • Det undersøges, hvordan affaldssortering i det offentlige rum implementeres bedst muligt ved hjælp af andre kommuners erfaringer. I forbindelse med udvikling af indsatsen inddrages også relevante frivillige aktører og initiativer til affaldssortering og -indsamling i det offentlige rum.   
  • Der igangsættes en kommunikationsindsats med fokus på affald i det offentlige rum, der skal informere og engagere borgerne. 
  • I løbet af planperioden udvikles og implementeres et mobilt/fleksibelt affaldssorteringskoncept til brug ved offentlige events og arrangementer