Tema 3: Kommunale institutioner og virksomheder skal sortere

Indsats 1: Kommunale institutioner og virksomheder skal sortere

Hvorfor?

I tråd med affaldsplanens målsætning om, at 65% af det indsamlede husholdningsaffald genbruges eller genanvendes inden 2022, skal der i lige så høj grad fokuseres på affaldet i de kommunale institutioner og virksomheder. Dels fordi det handler om store mængder, og dels fordi der bør være overensstemmelse mellem borgernes sortering derhjemme og på arbejdspladsen, i skolen eller daginstitutionen. 

Kommunerne ønsker også at være et godt eksempel, når det kommer til affaldssortering og fokus på den cirkulære dagsorden. Gennem ‘den gode historie’ og ved at gå forrest med det gode eksempel, kan kendskabet til Renosyd og affaldssortering udbredes, og det kan være afsæt til at påvirke holdninger og adfærd i en ressourcebevidst retning.

Fakta: Affaldssortering i kommunale institutioner i Skanderborg og Odder Kommuner, 2017:

Det er blevet kortlagt, hvordan det går med affaldssorteringen i de kommunale institutioner. Kortlægningen omfatter samtlige skoler, daginstitutioner og døgninstitutioner, men ikke rådhuse, jobcentre og andre kommunale bygninger/institutioner.

Skanderborg: 

Knap 70% af de 82 adspurgte institutioner i Skanderborg Kommune sorterer i dag i de tre fraktioner, som Renosyd også afhenter hos private husstande: emballage (glas, metal, hård plast), papir/pap og restaffald. Det gælder:

 • 15 ud af 22 skoler 
 • 28 ud af 41 daginstitutioner og
 • 14 ud af 19 døgninstitutioner

Odder: 

Godt 55% af de 22 adspurgte institutioner i Odder Kommune sorterer i dag i alle tre fraktioner. Det gælder:

 • fire ud af otte skoler og 10. klassecenter
 • seks ud af 10 daginstitutioner og
 • to ud af fire døgninstitutioner
 • På fire institutioner, heraf to skoler, sorterer lærere og elever slet ikke

I alt:

 • 69 ud af 104 institutioner sorterer i alle tre fraktioner. Det svarer til godt 66% eller to ud af tre institutioner.

Denne indsats fokuserer særligt på de institutioner og virksomheder, der ikke allerede har implementeret affaldssortering – alle skal med på vognen!  

Hvad vil vi opnå?
 • Kommunerne skal være foregangsbillede for affaldssortering. Man skal som borger møde muligheden for at sortere i de kommunale institutioner og virksomheder mindst lige så meget som derhjemme. 
 • Den daglige kontakt mellem kommunernes faciliteter og borgerne skal bidrage til at understøtte ressourcebevidstheden og styrke adfærden omkring affaldssortering. Ved at tilbyde samme sorteringsmuligheder som derhjemme i kommunernes bygninger og via en øget kommunikationsindsats bidrager indsatsen til, at borgerne opnår den viden og rutine, som er forudsætningen for, at sorteringen bliver en integreret del af hverdagen. 
 • Der skabes mere og bedre dialog, synlighed og kendskab til affaldssortering og ”den gode affaldsadfærd”.
 • Indsatsen skal være lokalt funderet og tilpasset hverdagen i den enkelte kommunale bygning. Den udrulles som forsøg, der løbende evalueres. Indsatsen skal være fleksibel, så praksis i kommunens bygninger er i overensstemmelse med den adfærd, der bidrager med største effekt til den optimale ressourcehåndtering.

Hvad gør vi?
 • Renosyd og ejerkommunerne vil i samarbejde udvikle principper samt afklare rollefordeling og finansiering i forhold til implementeringen af affaldssortering i de kommunale institutioner og virksomheder.

De kommunale institutioner og virksomheder skal sortere i som minimum
de samme fraktioner som de private husholdninger.
 • De kommunale institutioner og virksomheder skal sortere i som minimum de samme fraktioner som de private husholdninger; emballage (glas, metal, hård plast), papir/pap og restaffald (dagrenovation). Derudover sorteres eventuelle øvrige fraktioner i den enkelte institution/virksomhed. Sorteringsløsninger skal udrulles til alle de kommunale institutioner og virksomheder i Skanderborg og Odder Kommuner, som ikke allerede sorterer i ovennævnte fraktioner.
 • Der igangsættes i planperioden pilotprojekter/forsøg med udsortering af organisk affald i udvalgte kommunale institutioner i Skanderborg og Odder Kommuner. Disse evalueres og udbredes løbende for i 2022 at omfatte alle kommunale institutioner.
  Pilotprojektet har til formål at afprøve og kvalificere løsninger, som kan evalueres og bruges til den efterfølgende bredere implementering af udsortering af det organiske affald hjemme hos borgerne. Pilotprojektet i de kommunale institutioner skal ved hjælp af praktiske erfaringer og tests bidrage til at afklare, hvordan det organiske affald bedst
  1. sorteres indenfor i køkkenet (praktik)
  2. indsamles (logistik)
  3. behandles (anvendelse)
 • Renosyd faciliterer netværk og vidensdeling om affaldssortering i praksis mellem institutionerne. Det sker med henblik på at forbedre praksis og at skabe værdi for institutionerne.
 • Der igangsættes samarbejder med pedeller på skoler (og daginstitutioner) om affaldssortering og affaldshåndtering i hverdagen.
 • Der igangsættes en kommunikationsindsats, der skal informere og vejlede om de nye sorteringsløsninger mv. i institutionerne samt sikre involvering af både børn og personale.