Tema 1: Affaldsindsamling: Drift og service

Indsats 3: Virksomheder på genbrugspladser 

Hvorfor?

90% af Renosyds kunder er overvejende tilfredse med genbrugspladsernes tilgængelighed og vejledning. Sådan lyder en af målsætningerne i Affaldsplan 2019-2022.

Et særligt kundesegment er de erhvervskunder, der har adgang til at aflevere affald på genbrugspladsen. Renosyds genbrugspladser har årligt ca. 25.000 besøg af erhvervsvirksomheder, hvilket er en mindre procentandel af det samlede antal kundebesøg (ca. 500.000). Erhvervsvirksomhederne kommer imidlertid med væsentligt større læs end privatkunder, og målt i affaldsmængde vægter virksomhederne betydeligt højere. 

Erhvervskunder kan tilvælge genbrugspladserne til deres affaldshåndtering og skal i så fald betale for adgangen. De er dog frit stillet i forhold til at vælge alternative løsninger til håndtering af affaldet. Desuden kan erhvervskundernes behov i flere henseender afvige fra de private husholdninger, ikke kun i forhold til mængder, men også i forhold til udfordringer med sortering. Endelig er en effektiv affaldshåndtering og service over for de lokale virksomheder en parameter for kommunerne, når der arbejdes for at gøre det attraktivt at drive virksomhed i Odder eller Skanderborg Kommuner.

Derfor skal service overfor denne kundegruppe løbende forbedres via lettilgængelige løsninger på genbrugspladsen, der så vidt muligt er tilpasset kundernes behov. 

Hvad vil vi opnå?
  • Målsætningerne vedr. øget kundetilfredshed skal realiseres; 90% af Renosyds kunder er overvejende tilfredse med genbrugspladserne og Renosyds ydelser generelt.
  • Erhvervskunder oplever god service, der så vidt muligt er afstemt med deres behov, og de motiveres og hjælpes til bedre affaldssortering, så større mængder går til genbrug og genanvendelse frem for forbrænding.
Hvad gør vi?
  • Alle nyopstartede virksomheder i de to kommuner kontaktes med opsøgende rådgivning om affaldssortering og -håndtering. Både med hensyn til de affaldsløsninger, som tilbydes af Renosyd og af andre private leverandører.
  • Der udvikles en standardiseret praksis for opsøgende dialog med virksomheder, der kommer ofte på genbrugspladsen, med henblik på at støtte virksomhederne til bedre affaldssortering – med særligt fokus på mere genbrug. Dialogen kan ydermere omhandle muligheder i affaldsudnyttelse, udfordringer med sortering og/eller udfordringer med særlige genanvendelige affaldstyper, som virksomheder har vanskeligt ved at komme af med til genanvendelse. 
  • Der udvikles et formaliseret samarbejde mellem Renosyd og kommunerne omkring tilsyn, så det sikres, at affaldshåndtering og dialog om ressourcer i affald er en integreret del af det løbende samarbejde mellem virksomheder og kommuner.