Tema 1: Affaldsindsamling: Drift og service

Indsats 1: Optimering af affaldsindsamlingsordninger

Hvorfor?

Generelt skal det for alle affaldsindsamlingsordninger sikres, at der er balance mellem pris og service i overensstemmelse med de overordnede succeskriterier i Renosyds tredobbelte bundlinje.

Renosyd arbejder for, at kunderne oplever værdi for pengene og har som målsætning, at prisen for en “standard-affaldsløsning” for den private husholdning forbliver uændret de kommende år. For at kunne realisere denne målsætning skal der skabes en konstant effektivitetsforbedring, som kan kompensere for stigende omkostninger, der følger af almindelig pris- og lønudvikling, samt for omkostninger til prioriterede indsatsområder.

Generelt skal det for alle affaldsindsamlingsordninger sikres,
at der er balance mellem pris og service i overensstemmelse med de
overordnede succeskriterier i Renosyds tredobbelte bundlinje.

En samlet oversigt og evaluering af Renosyds eksisterende affaldsindsamlingsordninger findes i Kortlægning. Med baggrund i denne evaluering vil der i planperioden være fokus på optimering af indsamlingsordninger for haveaffald, storskrald og asbest samt såkaldte miljøstationer. I det følgende beskrives baggrund og indsatser i forhold til disse.

Haveaffald (husstandsindsamling)

Hvorfor?
 • Renosyd har siden 2008 haft en husstandsindsamlingsordning for haveaffald, som kunder kan vælge at tilkøbe som en ekstraservice i stedet for selv at aflevere haveaffald på genbrugspladsen.
 • Der er ca. 400 kunder tilmeldt ordningen, som således ikke er særlig udbredt (ca. 1,2% af alle kunder).
 • Indtægter fra kundernes betaling for ordningen udgør ca. 160.000 kr. årligt. Omkostninger til kørsel/tømning, materiel, administration udgør mere end det dobbelte, og ordningen vurderes således at give et årligt underskud på 150-200.000 kr.
Hvad vil vi opnå?
 • Der skal skabes (tilnærmelsesvis) økonomisk balance i driften af ordningen, og hvis dette ikke er muligt, revurderes ordningen.
Hvad gør vi?
 • Ordning for husstandsindsamling af haveaffald revurderes i den nuværende form med henblik på at skabe (tilnærmelsesvis) økonomisk balance dels ved at forøge indtægterne gennem flere kunder og/eller højere priser, dels ved at analysere muligheder for reduktion af omkostningerne til ordningens drift.
 • Såfremt dette ikke er muligt, kan der træffes beslutning om at afvikle ordningen inden for affaldsplanens tidsramme (tidligst fra 2020).
 • Den nuværende bringeordning, hvor kunder afleverer haveaffald på Renosyds genbrugspladser, fortsætter uændret.
 • Kunderne tilbydes information om mulige alternativer til den nuværende haveaffaldsordning, herunder mulighed for hjemmekompostering i egen have.
Henteordningen for haveaffald vurderes at give et årligt underskud på
150-200.000 kr. Derfor revurderes ordningen.

Storskrald (husstandsindsamling)

Hvorfor?
 • Renosyds indsamlingsordning for storskrald blev indført for knap 10 år siden med husstandsafhentning af større effekter, som f.eks. vaskemaskiner, møbler, cykler, osv. (fraktioner som også omfattes af bringeordning til genbrugspladserne). Storskrald afhentes ved husstandene 8 gange årligt (3 gange i sommerhuse) efter forudbestilling.
 • Indsamling af storskrald i 2017 omfattede samlet ca. 1.000 adresser samt en række faste opsamlingssteder for fællesløsninger i boligforeninger. I alt har der været 1.883 afhentninger i 2017. Samlet set er det således begrænset andel af det samlede antal potentielle kunder (ca. 35.000 husstande og 2.000 sommerboliger), der benytter sig af storskraldsordningen.
 • En rundspørge blandt de kunder, der benytter sig af storskraldsordningen, viser, at de oplever den som god service. Kunderne fremhæver, at de ikke har lettilgængelige alternative muligheder for at komme af med storskraldet, da de ikke selv kan håndtere det (pga. fysiske begrænsninger, ingen bil, udfordringer med at spørge andre om hjælp mm.)
 • Storskrald er en gratis service for de kunder, der benytter ordningen. Omkostninger til ordningens drift finansieres som en del af genbrugspladsgebyret.
 • Omkostninger til drift af storskrald udgør knap 1,0 mio. kr. årligt, hvilket primært dækker indsamling (kørsel, læsning og aflæsning).
Hvad vil vi opnå?
 • Der skal skabes bedre balance mellem pris (omkostninger) og service.
Hvad gør vi?
 • Det undersøges, hvorvidt alternativer til den nuværende husstandsindsamling af større effekter til genbrug og genanvendelse ved enkelthusstande kan udvikles og implementeres.
 • Såfremt det ikke er muligt, kan der træffes beslutning om at afvikle nuværende husstandsindsamling af storskrald inden for affaldsplanens tidsramme (tidligst fra 2020).
 • Fællesløsninger med afhentning af sorteret affald i f.eks. boligforeninger og andre relevante kundegrupper/lokationer fastholdes og videreudvikles (beskrives nærmere i indsatsen Værdiskabende kundeservice).

Miljøstationer

HVORFOR?
 • Renosyds miljøstationer er ”affalds-øer” til indsamling af primært emballage og papir på 30 lokationer i det offentlige rum i Odder og Skanderborg Kommuner.
 • Miljøstationer ejes og drives af Renosyd, men har en historisk oprindelse fra de tidligere kommuner, hvilket forklarer store forskelle i løsningstyper. Efterfølgende er den service, miljøstationerne tilbyder, i betydeligt omfang blevet afløst af husstandsindsamling (emballage og papir/pap), hvilket medfører, at det er relativt begrænsede affaldsmængder, der indsamles gennem miljøstationerne.
 • Miljøstationerne blev oprindeligt etableret for ”kunder uden bil og kunder, der har langt til genbrugspladsen” og ”inden for rimelig gangafstand” og fungerer desuden som opsamlingssteder for ”herreløst” affald i det offentlige rum (strande, havne mv.) og som supplement til private indsamlingsløsninger ved husstande (f.eks. i sommerhusområder).
 • Miljøstationerne finansieres som en del af genbrugspladsgebyret. Omkostninger til kørsel/tømning opgøres til 400-500.000 kr. årligt. Hertil kommer omkostninger til drift og afskrivning af materiel, som estimeres til 300-400.000 kr. årligt.
HVAD VIL VI OPNÅ?
 • Der skal skabes bedre balance mellem pris (omkostninger), service og de reelle behov/formål.
HVAD GØR VI?
 • Miljøstationerne revurderes i forhold til behov, formål og placering af de enkelte stationer.
 • Nuværende miljøstationer udfases i takt med, at materiel er forældet og endeligt inden for planperioden (frem til 2022) og/eller på baggrund af, at placeringen af en miljøstation er uhensigtsmæssig.
 • Eventuelle løsninger til særlige behov, herunder håndtering af affald i det offentlige rum, udvikles inden for disse områder i planperioden (jf. indsatsområdet Affaldssortering i det offentlige rum).

Indsamling af asbestholdigt affald

HVORFOR?
 • Den nuværende ordning for indsamling af asbestholdigt affald, der giver kunderne mulighed for at aflevere asbest og eternit (op til 500 kg) om onsdagen mellem kl. 15.30 og 18.00 på Affaldscenter Skårup, er etableret i 2012. Kunderne kunne indtil da aflevere asbestholdige materialer på Renosyds genbrugspladser. Ændringen skete af hensyn til arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der håndterer affaldet både på genbrugspladser og affaldscenter (deponi).
 • Ordningen finansieres som en del af genbrugspladsgebyret.
 • Ordningen er økonomisk ikke optimal, idet affaldscenteret holdes åbent/bemandet om onsdagen alene med det formål at tage imod kunder, der afleverer asbest. Kundeoptælling siden november 2017 viser, at der kommer mindre end 3 kunder pr. åbningstime.
 • Kunderne oplever ordningen som dårlig service på grund af den begrænsede tilgængelighed.
 • Der er i 2017 indsamlet 65 ton asbestholdige materialer gennem ordningen.
HVAD VIL VI OPNÅ?
 • Der skal skabes betydelig forbedring af driften af Renosyds ordning for aflevering af asbest.
 • Tilgængelighed og service over for kunderne skal forbedres.
 • Arbejdsmiljøet for medarbejderne i forhold til den gode kundekontakt skal forbedres.
HVAD GØR VI?
 • Ordningen evalueres i et endeligt beslutningsgrundlag, som også belyser alternative løsninger til implementering i 2019.
 • Herunder undersøges mulighed for at indføre aflevering af små mængder asbestholdigt affald på genbrugspladserne (evt. baseret på en løsningsmodel som tilbydes til husstandsindsamling af større mængder asbest).