Målsætninger for affaldsplanen

Miljø

Målsætninger inden for bundlinjen ”miljø” tager, jf. Renosyds ejerpolitik, afsæt i, at Renosyd ”arbejder målrettet på at opfylde lokale, nationale og EU-målsætninger på miljø- og klimaområdet.”

Nationale målsætninger defineres i den nationale affaldsplan med afsæt i EU’s bindende målsætninger om f.eks. genanvendelse af indsamlet kommunalt affald (husholdningsaffald). Det er endnu usikkert, hvordan EU’s direktiver udmøntes i den kommende nationale lovgivning og målsætninger bl.a. med hensyn til definitioner og mål. Affaldsplanens overordnede målsætninger for Renosyd fastsættes derfor med afsæt i affaldshierarkiet (og den nuværende nationale affaldsplan). 

Overordnede målsætninger har den svaghed, at de dækker over meget forskellige affaldsfraktioner, som i miljø-/ressourcemæssigt perspektiv ikke kan sidestilles. For at tage højde for dette forhold opstilles i affaldsplanen tillige en række specifikke målsætninger, som skal medvirke til ikke kun at fastholde fokus på de store affaldsmængder og de overordnede nøgletal, men også på specifikke indsatsområder, hvor der skal skabes forbedringer. Det gælder konkret i forhold til sortering af affald til genbrug, plastik og tekstiler. 

Med sigte på at understrege det fælles ansvar for affaldshåndteringen, og dermed behovet for samarbejde med borgerne, formuleres flere målsætninger på et individuelt niveau, dvs. som mål for den enkelte person/borger. Dette kan være lettere for den enkelte borger at forholde sig til, og det kan bidrage til bevidstheden om, at eksempelvis plastikaffald skal sorteres til genanvendelse frem for i restaffaldet til forbrænding.

Danmark topper i affaldsproduktion

I EU’s opgørelser af affaldsmængder topper Danmark affaldsproduktionen i husholdningerne med 777 kg. pr. indbygger i 2016, mens gennemsnittet på tværs af alle EU-lande er 483 kg. pr. indbygger. I disse sammenligninger er der en problematik omkring forskellige opgørelsesmetoder og definitioner, og organiseringen af affaldshåndteringen varierer meget på tværs af landene. Uanset hvad ligger EU-opgørelsen for Danmark dog ikke langt fra de opgørelser, der laves på nationalt plan. 

Uagtet den eventuelle usikkerhed om andre landes tal, er det en kendsgerning, at danskerne hører til blandt de mest forbrugende og mest affaldsproducerende befolkninger i EU. På den baggrund og i overensstemmelse med tankegangen i den cirkulære økonomi er der behov for at rette fokus på selve affaldsmængderne, som ikke kan fortsætte den kontinuerlige vækst, vi hidtil har set.

Nationalt sammenlignes data for affaldsmængder i affaldsselskabernes fælles benchmarkmodel, hvor der er arbejdet med at skabe ensartede definitioner og opgørelser. Modellen omfatter aktuelt 62 af landets 98 kommuner. I 2017-opgørelserne er affaldsmængden opgjort til 814 kg. pr. indbygger i Odder og Skanderborg Kommuner (efter fradrag af en estimeret andel af virksomhedernes affald, som indgår i affaldsindsamlingen fra husstande og genbrugspladser). Dette er på niveau med det nationale gennemsnit, som opgøres til 815 kg. pr. indbygger.

Målsætningerne inden for Miljø er:

Den samlede mængde husholdningsaffald reduceres med 1% om året de næste 4 år – fra ca. 835 kg pr. borger pr. år til ca. 800 kg pr. borger pr. år (svarende til 2012-niveau)
 • I 2017 indsamlede Renosyd i alt 69.520 ton affald altovervejende fra private husholdninger, men inkl. en mindre del fra erhverv, hvilket svarer til 835 kg pr. person i Odder og Skanderborg Kommuner. 
 • Affaldsmængden pr. borger har været stigende de senere år, og iht. affaldsprognoserne fortsætter stigningen til 842 kg pr. indbygger i 2022, hvis vi fortsætter uændret.
 • Målsætningen i affaldsplanen er derfor først og fremmest at knække kurven, så den fortsatte stigning i affaldsmængden pr. borger standses. Dette taler ind i den cirkulære økonomi, hvor produkter skal ”leve” længere, og/eller forbruget af produkter skal begrænses gennem f.eks. deleøkonomi, som har til formål at reducere det samlede ressourceforbrug.
 • Målsætningen skal realiseres gennem generel kommunikation og samarbejde med borgere, virksomheder og kommunale institutioner om bæredygtigt forbrug. 
 • Der indsamles erfaringer fra kommuner med vejesystem til affaldsspanden, hvor borgeren betaler efter vægt, og der arbejdes med incitamenter for at vælge en mindre spand til restaffald.
65% af det indsamlede husholdningsaffald genbruges eller genanvendes inden 2022
 • 63% af det indsamlede affald i 2017 blev frasorteret til genbrug eller genanvendelse, hvilket er en betydelig fremgang fra 58% i 2012 og 2013.
 • Målsætningen er at fortsætte udviklingen, da det forudsættes, at dette vil sikre fremgang også i forhold til EU’s og den danske regerings fælles mål. De nationale mål formuleres i de kommende år med afsæt i EU’s målsætninger om genanvendelse på 55% i 2022 og 65% i 2030. Disse mål baseres på andre definitioner af affaldsfraktioner og opgørelsesprincipper end i den nuværende nationale lovgivning.
 • Målet realiseres gennem bl.a. udsortering af tekstiler og øgede mængder til genbrug, og på sigt vil udsortering af organisk affald bidrage til yderligere vækst i forhold til denne målsætning.
Indsamling af plastik til genanvendelse øges til 15 kg pr. borger i 2022
 • I 2017 indsamlede Renosyd 8,1 kg plastik til genanvendelse pr. borger i Odder og Skanderborg Kommuner, heraf ca. 3 kg gennem husstandsindsamling af emballage og ca. 5 kg som plastfraktioner på genbrugspladserne.
 • I gennemsnit indsamledes i 2017 6,6 kg plastik pr. borger i de 62 danske kommuner, som er omfattet af affaldsselskabernes fælles benchmarkmodel. Vejle kommune placerer sig bedst blandt de østjyske kommuner med ca. 11 kg, mens Rødovre og Varde topper nationalt med knap 13 kg pr. indbygger i kommunerne.
 • Miljøstyrelsen og Econet har analyseret restaffald og plastikaffald i 2017 for at vurdere de samlede mængder og dermed det reelle potentiale ved husstandsindsamling af disse affaldsfraktioner. Ud fra et repræsentativt udsnit af husstande i otte kommuner opgøres mængden af genanvendeligt plast, som husstandsindsamles (sorteret eller i restaffald), til ca. 20 kg pr. indbygger pr. år, hvoraf størstedelen findes i restaffaldet.
 • Der vurderes således at være både et betydeligt potentiale for indsamling af plastik sorteret i husstandene og et potentiale for at øge sorteringen på genbrugspladserne, hvor en betydelig mængde plastik ender i brændbart affald.
 • Målsætningen i affaldsplanen er derfor ambitiøst at forøge sorteringen af genanvendeligt plast til ”det dobbelte” – fra 8 kg til 15 kg – inden for planperioden.
 • Målet realiseres gennem 1) en målrettet indsats for sortering af plastik fra restaffaldet til den eksisterende emballagebeholder og evt. storskrald, 2) fokuseret, daglig vejledning på bl.a. genbrugspladser, og 3) fortsat og målrettet kommunikation om formål, genanvendelse af plastik osv.
 • Ved at formulere et mål ”for den enkelte person” forventes det, at bevidstheden i borgernes affaldssortering gradvist kan styrkes; ”jeg skal levere 15 kg til genanvendelse, så det er forkert at smide plastik til forbrænding.”
Indsamling af tekstil til genanvendelse øges til 5 kg pr. borger i 2022
 • Tekstiler indsamles på nuværende tidspunkt ikke som fraktion bortset fra til genbrug, som kun omfatter brugbart tøj (i god kvalitet). Men tekstiler er meget andet, bl.a. slidt tøj, sengetøj, gardiner mm.
 • Tekstiler er en umiddelbart genanvendelig fraktion både som tekstilprodukt og som materiale i f.eks. polstring. Hertil kommer, at tekstiler miljømæssigt er en værdifuld ressource, idet produktion af nye tekstiler er meget ressourcekrævende (vandforbrug, CO2-udledning samt anvendelse af kemikalier).
 • Gennemsnitsforbruget af tekstiler anslås til ca. 16 kg. pr. dansker årligt, hvoraf 7-8 kg. ender i restaffaldet og forbrændes. På denne baggrund er målet at indsamle 5 kg. tekstiler til genanvendelse pr. borger pr. år i Odder og Skanderborg Kommuner i 2022.
 • Målet realiseres dels gennem organiseret indsamling primært på genbrugspladser og evt. i samarbejde med andre indsamlere, dels gennem øget bevidsthed om denne affaldsfraktion gennem kommunikation, debat mv.
Indsamling af affald til genbrug øges til 10 kg pr. borger i 2022
 • I 2017 blev der udsorteret 326 ton affald til genbrug, hvoraf ca. 75% er afsat gennem Renosyds genbrugsbutik. Hertil kommer 189 ton tøj til genbrug indsamlet via Renosyds genbrugspladser. Det afsættes dels i Renosyds butik, dels via andre genbrugsbutikker.
 • De i alt 515 ton affald udsorteret til genbrug i 2017 svarer til 6 kg pr. borger.
 • Ambitionen er at skabe en markant vækst i omfanget af genbrug, så der i 2022 sorteres 10 kg affald til genbrug pr. borger.
 • Målet realiseres gennem en række indsatser, der dels skal øge opmærksomheden omkring genbrug generelt og dels skal muliggøre levetidsforlængelse af forskellige produkter via reparation.