Målsætninger for Affaldsplanen

Mennesker

Målsætningerne inden for bundlinjen ”mennesker” tager afsæt i lokale ambitioner, ønsker og mål. Det handler overordnet om, at Renosyd skal tage et medansvar for det lokalsamfund, vi alle er en del af. I Renosyds ejerpolitik er det formuleret, at ”byrådene ønsker, at Renosyd skal være en aktiv partner i lokalsamfundene, hvor affalds-håndteringen er ”midlet” til at opnå stærke lokale fællesskaber. Gennem netværk og samarbejde skal Renosyd bidrage til realiseringen af ejerkommunernes udviklingspolitikker og -strategier, der peger på bl.a. lokale fællesskaber, demokrati og borgerinddragelse, børn og unge, partnerskaber med borgere og virksomheder, erhvervspolitik, cirkulære kommuner mv.”

Affaldet begynder sin rejse ude hos borgerne. Derfor er de helt centrale for at nå de overordnede mål om mere genbrug og genanvendelse. Det er et fælles anliggende, hvordan vores ressourcer bruges bedst muligt, og derfor er samarbejde med borgerne centralt. Det er også afgørende at finde frem til de bedste affaldsløsninger i samarbejde med brugerne, fordi det øger sandsynligheden for at ramme rigtigt og giver tiltag og løsninger et stærkere og mere holdbart fundament at stå på. Dette handler både om at kommunikere, så det giver mening, og om gennem kendskabet til Renosyd at omsætte involvering til handlinger og ændret adfærd.

Det er afgørende at finde frem til de bedste affaldsløsninger
i samarbejde med brugerne, fordi det øger sandsynligheden for at ramme rigtigt

Det er også en del af den sociale bundlinje at fokusere internt på Renosyds medarbejdere med henblik på at skabe social værdi for både virksomheden og de mennesker, der arbejder der.  

Disse målsætninger, som omhandler mennesker, kommunikation og samarbejde, er ikke målbare på samme måde som indenfor områderne økonomi og miljø. Fokus her er på kvalitative frem for kvantitative mål. Det handler i højere grad om udvikling af mellemmenneskelige processer og om, hvordan disse kan fungere bedst muligt. Eksempelvis opfattes det i denne kontekst som vigtigere at facilitere kvalitativt gode og værdiskabende forløb frem for at fokusere mere snævert på at gennemføre X antal projekter eller jobafklaringsforløb på et år. Et vigtigt styringsredskab i forhold til opfyldelse af målsætningerne er løbende evaluering, opfølgning og tilpasning af de igangsatte initiativer og aktiviteter. 

Målsætningerne inden for ”Mennesker” er:

Sammensætningen af medarbejdere i Renosyd er et spejl af samfundet, og andelen af ansatte med særlige arbejdsvilkår er større end i samfundet i øvrigt
  • Renosyds medarbejderstab skal afspejle sammensætningen af ansatte på arbejdsmarkedet i det øvrige samfund.
  • Renosyd skal bidrage til et rummeligt arbejdsmarked og til at skabe social og lokal værdi gennem meningsfuld beskæftigelse, der kan bringe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet godt videre.
Gennem ’den gode historie’ udbredes kendskabet til Renosyd, hvilket også kan være afsæt til at påvirke holdninger og adfærd 
  • Med den gode fortælling og positiv inspiration skal Renosyd kommunikere, så det giver mening for borgere og virksomheder at sortere affald. Renosyd skal have en tydelig profil lokalt, så det gennem kendskabet er muligt at involvere borgerne og påvirke adfærden omkring affaldshåndtering.
  • Renosyd har i tidligere målinger (2012) haft en for affaldsselskaber høj kendskabsgrad blandt kunderne (32% af kunderne kendte Renosyd som deres affaldsselskab). Målet opdateres i 2019, når en opdateret måling foreligger, og der arbejdes fortsat på at udbrede kendskabet til Renosyd.
  • Målsætningen afspejles i affaldsplanens indsats om kommunikation (i Tema 5: Vi er fælles om løsningen)
Renosyd er proaktiv, synlig og faciliterer bæredygtige lokale projekter og fællesskaber
  • Renosyd skal være en aktiv partner i lokalsamfundene. Lokale fællesskaber kan være en indgang til bedre affaldssortering mm., og samtidig kan den gode affaldshåndtering fungere som et samlingspunkt, der kan understøtte lokale fællesskaber.
  • Målsætningen afspejles i affaldsplanens indsats om samarbejder og fællesskaber (i Tema 5: Vi er fælles om løsningen).