Indledning

Resumé

Skanderborg og Odder Kommuner udarbejder en fælles affaldsplan i samarbejde med Renosyd hvert fjerde år. Affaldsplanen præsenterer målsætninger og indsatser, som sætter retningen for kommunernes affaldshåndtering i planperioden. Som bilag til planen er der en kortlægning og beskrivelse af det nuværende affaldssystem i Skanderborg og Odder Kommuner, herunder aktuelle affaldsmængder, en prognose for de kommende år samt status på affaldsindsamlingen og -behandlingen.

Politikere i udvalg og bestyrelse har fastlagt målsætningerne, mens chefer og medarbejdere i kommunerne og Renosyd har udarbejdet kortlægning og beskrevet temaer og indsatser.

Affaldsplan 2019-2022 er godkendt af byrådene i Odder og Skanderborg Kommuner.

Målsætninger

Med Affaldsplan 2019-2022 fortsætter Skanderborg og Odder Kommuner samarbejdet med Renosyd om at sætte nye mål for affaldsområdet. Der har hidtil været stort fokus på at gøre affald til værdi, og det arbejde fortsætter. Samtidig er ambitionen at vende udviklingen med den stigende mængde husholdningsaffald, som vi hver især producerer.

Med afsæt i kommunernes ejerpolitik arbejder Renosyd ud fra en såkaldt tredobbelt bundlinje som ramme for indsatsområder og aktiviteter: Økonomi, Miljø og Mennesker.

Inden for hver af de tre bundlinjer er der opstillet konkrete målsætninger, som sætter retning og perspektiv på de indsatser, der igangsættes i planperioden 2019-2022. Målsætningerne vil således blive pejlemærker for realiseringen af affaldsplanen og danne grundlag for den daglige styring. Renosyd arbejder tæt sammen med de to ejerkommuner om fastlæggelsen, realiseringen af og opfølgningen på målsætningerne.

De overordnede målsætninger i Affaldsplan 2019-2022 omfatter:

 • Økonomi:
  Renosyd arbejder for, at kunderne oplever værdi for pengene, og at kunderne får en god serviceoplevelse med bl.a. rettidig tømning af affaldsbeholderne, og når de skal aflevere affald og får vejledning på genbrugspladserne.
 • Miljø:
  Renosyd arbejder for, at den samlede mængde husholdningsaffald reduceres markant i de kommende år, og at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt gennem mere genbrug og genanvendelse, med særligt fokus på plast og tekstiler.
 • Mennesker:
  Renosyd tager socialt ansvar og bidrager til lokale fællesskaber gennem mangfoldighed i medarbejderstaben og udadvendt kommunikation og involvering.
Temaer og indsatser

For at opnå de overordnede målsætninger er der i Affaldsplanen beskrevet 5 temaer og dertilhørende 13 indsatser:

 • Tema 1: Affaldsindsamling: drift og service
  Temaet omhandler Renosyd som servicevirksomhed, der indsamler og behandler borgeres og virksomheders affald. Indsatserne omfatter optimering af nuværende affaldsindsamlingsordninger, værdiskabende kundeservice og fokus på de erhvervskunder, der benytter genbrugspladser.
 • Tema 2: Flere ressourcer ud af affaldet
  Temaet sætter fokus på, hvordan affaldshåndteringen sikrer, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt – til gavn for miljøet. Indsatserne omfatter genanvendelse frem for forbrænding af særlige affaldsfraktioner, samt mere affald til genbrug og bedre udnyttelse af affaldsjord.
 • Tema 3: Affaldssortering i kommunale institutioner og virksomheder
  Temaet beskriver, hvordan Skanderborg og Odder Kommuner skal gå forrest med en høj standard for affaldssortering og ressourceudnyttelse i kommunernes institutioner og virksomheder. Indsatserne skal øge affaldssorteringen og sætte fokus på børn og unge som affaldsambassadører.
 • Tema 4: Samarbejde med virksomheder om erhvervsaffald
  Temaet sætter fokus på, hvordan ressourcer i affaldet fra lokale virksomheder kan udnyttes bedre, da der både er meget affald og stort potentiale her. Det handler om at skabe forbedrede rammer for virksomhederne med henblik på affaldsforebyggelse og ressourceudnyttelse.
 • Tema 5: Vi er fælles om løsningen
  Temaet sætter fokus på borgere og virksomheder som centrale spillere i arbejdet med at forebygge affald og udnytte ressourcerne bedst muligt. Indsatserne omfatter kommunikation og involvering, lokale samarbejder og fællesskaber samt affaldssortering i det offentlige rum.