Indledning

Rammer for affaldsplanen

Europæiske og nationale rammer og krav til affaldsplanen

EU har i juni 2018 vedtaget ændringer til de europæiske affaldsdirektiver. Ændringerne vedrører affaldsdirektivet, emballagedirektivet, deponeringsdirektivet samt ELV-, batteri- og WEEE-direktiverne. Direktiverne trådte i kraft i juli 2018, og medlemsstaterne har herefter to år til at implementere ændringerne i national lovgivning (senest 5. juli 2020).

Ændringerne omfatter bl.a. skærpede krav til affaldsforebyggelse, højere mål for genanvendelse af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv, krav om kildesortering af organisk affald og tekstiler, indførelse af producentansvar for emballageaffald samt flere krav til producentansvarsordningerne.

Højere mål og nye målemetoder

EU’s affaldsdirektiv vedtaget i 2018 omfatter nye bindende mål på nationalt niveau for genanvendelse af det kommunalt indsamlede affald (såkaldt husholdningsaffald). Målene lyder på 55% i 2025, 60% i 2030 og 65% i 2035. Der stilles også krav om separat indsamling af organisk affald senest fra år 2023, og målet for genanvendelse af plastemballage er 50% i 2025 og 55% i 2030.

Udover højere mål er det også besluttet, at genanvendelse skal måles på en ny måde fra 2020. Frem for at måle på affaldsmængder indsamlet til genanvendelse skal man i stedet begynde at måle den reelle genanvendelse af affaldet. Det er på nuværende tidspunkt endnu ikke klart defineret, hvordan kommunerne skal og i praksis kan måle på denne nye måde, så det afventes der en afklaring på.

I Miljøstyrelsen arbejdes der i 2018 og 2019 på den nye nationale affaldsplan, der skal gælde fra 2020-2026. Den nationale plan udmønter rammerne for EU-målene på nationalt niveau, hvilket derefter skal arbejdes ind i de kommunale affaldsplaner. Den nye nationale affaldsplan forventes først klar i sommeren 2020, og derved ikke før Affaldsplan 2019-2022 for Skanderborg og Odder Kommuner træder i kraft. Dette forventes dog ikke at være et problem, da indholdet i affaldsplanen tager afsæt dels i den nuværende nationale affaldsplan og dels i EU-kravene og -målsætningerne, som den kommende nationale plan også vil bygge på, jf. Målsætninger for Affaldsplan 2019-2022.

Lokale rammer for affaldsplanen

Som Skanderborg og Odder Kommuners affaldsselskab fungerer Renosyd i praksis som den aktør, der indsamler, håndterer og behandler affaldet i de to ejerkommuner. Der er i efteråret 2018 blevet vedtaget en ejerpolitik for Renosyd, som definerer en overordnet vision, strategi og overordnede mål for Renosyd som virksomhed. Ejerpolitikken gælder for 2018 -2021. Den evalueres i efteråret 2021, forud for kommunalvalget, således at der er en opdateret ejerpolitik for den nye byrådsperiode.

Ejerpolitik for Renosyd

Renosyds kerneopgaver understøtter bæredygtighed og cirkulære økonomi i lokale fællesskaber

November 2018

De tre strategispor i ejerpolitikken er:

1. Renosyds kerneopgave
2. Cirkulær økonomi
3. Vi er fælles om løsningen

Hvert af strategisporene indeholder en række politiske mål, som byrådene ønsker, Renosyd skal arbejde efter i de kommende fire år. Dette udmøntes i affaldsplanen, som definerer konkrete målsætninger og indsatser, der skal operationalisere ejerpolitikkens strategier og visioner. Renosyd arbejder for og i praksis i tæt samarbejde med de to ejerkommuner om realiseringen af de målsætninger, temaer og indsatser, som Affaldsplan 2019-2022 indeholder.

Strategispor
Mål
Byrådet ønsker
Renosyds kerneopgave
Pris og service
At Renosyd designer og leverer serviceydelser, som opfylder kundernes behov i en fornuftig balance mellem pris og service. Ydelserne udvikles gennem dialog med privat- og erhvervskunder samt de offentlige institutioner.
Miljø og klima
At Renosyd engagerer og involverer borgerne og herigennem arbejder målrettet på at opfylde lokale, nationale og EU-målsætninger på miljø- og klimaområdet.
Lokal og social værdiskabelse
At Renosyd bidrager til den sociale og lokale værdiskabelse, der bl.a. ligger i at skabe lokale arbejdspladser og bidrage til det rummelige arbejdsmarked.
Cirkulær Økonomi
Skoler og institutioner
At Renosyd har fokus på, at ejerkommunerne skal fremstå som det gode eksempel ift. affaldssortering på skoler og institutioner, og at børn og unge involveres og motiveres til genanvendelse.
Genbrug og reparation
At Renosyd samarbejder med ejerkommunerne for øget genbrug af affald, og at levetiden for produkter øges, inden de bliver til affald, f.eks. gennem etablering af reparationsværksteder som socialøkonomisk virksomhed.
Lokale erhvervsliv
At Renosyd, i samarbejde med ejerkommunerne, skaber rammer, der understøtter det lokale erhvervslivs ønsker om cirkulær økonomi og bæredygtighed, f.eks. i forhold til genbrug af byggematerialer.
Udsyn og udvikling
At Renosyd har udsyn, viser vejen, og i relevant omfang deltager i udviklingsprojekter med borgere, erhvervsvirksomheder og interesse- organisationer med henblik på at sikre bæredygtigt forbrug og produktion.
Vi er fælles om løsningen
Kommunikation, holdning og handling
At Renosyd kommunikerer, så det giver mening for borgere og virksomheder at sortere affald. Renosyd skal have en tydelig profil lokalt, så kendskabsgraden til Renosyds aktiviteter øges. Kendskabet skal føre til involvering og omsættes til handlinger og ændret adfærd.
Lokale fællesskaber, netværk og samarbejde
At Renosyd bidrager til udviklingen af lokale fællesskaber gennem netværk og samarbejde med virksomheder, boligforeninger, grundejerforeninger, lokalråd, frivillige organisationer, landsbysamfund, skoler og institutioner mv. for derigennem at igangsætte eller facilitere initiativer, der understøtter bæredygtighed og klimatiltag.
Fra lineær til cirkulær økonomi

Et af strategisporene i Skanderborg og Odder Kommuners ejerpolitik for Renosyd omhandler cirkulær økonomi. Byrådenes vision er, at Renosyd gennem sit virke bidrager til opfyldelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og at Renosyd understøtter ambitionerne om udvikling af den cirkulære økonomi.

Regeringen har i september 2018 formuleret en strategi for cirkulær økonomi, der handler om at gøre økonomisk vækst bæredygtig. Traditionelt har man produceret og forbrugt varer i et lineært forløb, der starter med udvinding af ressourcer og ender som affald. Men når affald forebygges, produkter genbruges og materialer genanvendes, er det et skridt på vejen til at skabe en mere cirkulær økonomi. Her vil de ressourcer, som ellers ender som affald, indgå i produktionen igen og dermed undgå at forlade kredsløbet. Grundtanken i den cirkulære økonomi er at genanvende materialer – eller endnu bedre – reducere forbruget af ressourcer ved at affaldsforebygge gennem design af produkter, der kan produceres med mindre spild, kan genbruges og repareres, og som derved kan indgå i kredsløbet igen og igen.

Det handler altså om at bruge naturressourcer og designe produkter på en måde, så råvarer, der er udvundet, bruges så fornuftigt og så mange gange som muligt. Dette rummer stort potentiale og store gevinster for miljøet.

Den cirkulære værdikæde har hverken en begyndelse eller en afslutning. De tre led i værdikæden; design/produktion, forbrug og genanvendelse hænger tæt sammen, og for at få den cirkulære proces til at fungere, er der behov for, at både myndigheder, virksomheder og borgere samarbejder, så cirklen ikke brydes. Dette er en stor og kompleks opgave, og Renosyds arbejde spiller ind i alle leddene i kæden.