Indledning

Lokale rammer for affaldsplanen

Som Skanderborg og Odder Kommuners affaldsselskab fungerer Renosyd i praksis som den aktør, der indsamler, håndterer og behandler affaldet i de to ejerkommuner. Der er i efteråret 2018 blevet vedtaget en ejerpolitik for Renosyd, som definerer en overordnet vision, strategi og overordnede mål for Renosyd som virksomhed. Ejerpolitikken gælder for 2018 -2021. Den evalueres i efteråret 2021, forud for kommunalvalget, således at der er en opdateret ejerpolitik for den nye byrådsperiode.

Ejerpolitik for Renosyd

Renosyds kerneopgaver understøtter bæredygtighed og cirkulære økonomi i lokale fællesskaber

November 2018

De tre strategispor i ejerpolitikken er:

1. Renosyds kerneopgave
2. Cirkulær økonomi
3. Vi er fælles om løsningen

Hvert af strategisporene indeholder en række politiske mål, som byrådene ønsker, Renosyd skal arbejde efter i de kommende fire år. Dette udmøntes i affaldsplanen, som definerer konkrete målsætninger og indsatser, der skal operationalisere ejerpolitikkens strategier og visioner. Renosyd arbejder for og i praksis i tæt samarbejde med de to ejerkommuner om realiseringen af de målsætninger, temaer og indsatser, som Affaldsplan 2019-2022 indeholder.

Strategispor
Mål
Byrådet ønsker
Renosyds kerneopgave
Pris og service
At Renosyd designer og leverer serviceydelser, som opfylder kundernes behov i en fornuftig balance mellem pris og service. Ydelserne udvikles gennem dialog med privat- og erhvervskunder samt de offentlige institutioner.
Miljø og klima
At Renosyd engagerer og involverer borgerne og herigennem arbejder målrettet på at opfylde lokale, nationale og EU-målsætninger på miljø- og klimaområdet.
Lokal og social værdiskabelse
At Renosyd bidrager til den sociale og lokale værdiskabelse, der bl.a. ligger i at skabe lokale arbejdspladser og bidrage til det rummelige arbejdsmarked.
Cirkulær Økonomi
Skoler og institutioner
At Renosyd har fokus på, at ejerkommunerne skal fremstå som det gode eksempel ift. affaldssortering på skoler og institutioner, og at børn og unge involveres og motiveres til genanvendelse.
Genbrug og reparation
At Renosyd samarbejder med ejerkommunerne for øget genbrug af affald, og at levetiden for produkter øges, inden de bliver til affald, f.eks. gennem etablering af reparationsværksteder som socialøkonomisk virksomhed.
Lokale erhvervsliv
At Renosyd, i samarbejde med ejerkommunerne, skaber rammer, der understøtter det lokale erhvervslivs ønsker om cirkulær økonomi og bæredygtighed, f.eks. i forhold til genbrug af byggematerialer.
Udsyn og udvikling
At Renosyd har udsyn, viser vejen, og i relevant omfang deltager i udviklingsprojekter med borgere, erhvervsvirksomheder og interesse- organisationer med henblik på at sikre bæredygtigt forbrug og produktion.
Vi er fælles om løsningen
Kommunikation, holdning og handling
At Renosyd kommunikerer, så det giver mening for borgere og virksomheder at sortere affald. Renosyd skal have en tydelig profil lokalt, så kendskabsgraden til Renosyds aktiviteter øges. Kendskabet skal føre til involvering og omsættes til handlinger og ændret adfærd.
Lokale fællesskaber, netværk og samarbejde
At Renosyd bidrager til udviklingen af lokale fællesskaber gennem netværk og samarbejde med virksomheder, boligforeninger, grundejerforeninger, lokalråd, frivillige organisationer, landsbysamfund, skoler og institutioner mv. for derigennem at igangsætte eller facilitere initiativer, der understøtter bæredygtighed og klimatiltag.

Cirkulær økonomi og affaldsforebyggelse

Et af strategisporene i Skanderborg og Odder Kommuners ejerpolitik for Renosyd omhandler cirkulær økonomi. Byrådenes vision er, at Renosyd gennem sit virke bidrager til opfyldelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og at Renosyd understøtter ambitionerne om udvikling af den cirkulære økonomi.

Regeringen har i september 2018 formuleret en strategi for cirkulær økonomi, der handler om at gøre økonomisk vækst bæredygtig. Traditionelt har man produceret og forbrugt varer i et lineært forløb, der starter med udvinding af ressourcer og ender som affald. Men når affald forebygges, produkter genbruges og materialer genanvendes, er det et skridt på vejen til at skabe en mere cirkulær økonomi. Her vil de ressourcer, som ellers ender som affald, indgå i produktionen igen og dermed undgå at forlade kredsløbet. Grundtanken i den cirkulære økonomi er at genanvende materialer – eller endnu bedre – reducere forbruget af ressourcer ved at affaldsforebygge gennem design af produkter, der kan produceres med mindre spild, kan genbruges og repareres, og som derved kan indgå i kredsløbet igen og igen.

Det handler altså om at bruge naturressourcer og designe produkter på en måde, så råvarer, der er udvundet, bruges så fornuftigt og så mange gange som muligt. Dette rummer stort potentiale og store gevinster for miljøet.

Den cirkulære værdikæde har hverken en begyndelse eller en afslutning. De tre led i værdikæden; design/produktion, forbrug og genanvendelse hænger tæt sammen, og for at få den cirkulære proces til at fungere, er der behov for, at både myndigheder, virksomheder og borgere samarbejder, så cirklen ikke brydes. Dette er en stor og kompleks opgave, og Renosyds arbejde spiller ind i alle leddene i kæden.

Affaldsforebyggelse

Danmark er et af de lande i verden, der producerer mest affald pr. indbygger. Det hænger sammen med et stort forbrug af råvarer og ressourcer, der placerer Danmark i top fem af miljø- og klimabelastende nationer i verden. Det kræver både ressourcer at producere ting og at indsamle og behandle dem, når de er blevet til affald. Derfor er det et afgørende indsatsområde på vejen hen imod en mere cirkulær økonomi at forebygge affald.

Affaldsforebyggelse er af EU defineret som foranstaltninger, der tages, før et materiale eller et produkt bliver til affald. Det indebærer altså at undgå, at noget overhovedet bliver til affald. Definitionen omfatter også forlængelse af produkters levetid f.eks. via genbrug og reparation, da dette kan forhindre eller udskyde, at noget ender som affald. Til sidst omfatter definitionen også en reduktion af affalds farlighed for miljø og sundhed.

Affaldsforebyggelse har traditionelt ikke været en del af kommuner og affaldsselskabers ansvarsområde. Den kommunale affaldshåndtering har derimod primært drejet sig om at få indsamlet og behandlet det affald, der er blevet skabt. Men i et bredere miljø- og ressourcemæssigt perspektiv giver det god mening at undersøge, hvordan forebyggelse kan implementeres mere i og omkring affaldssektoren.

Den samlede mængde husholdningsaffald reduceres med
15 kg pr. borger i løbet af de næste fire år
– fra 835 kg pr. borger i 2017 til 820 kg pr. borger i 2022.

For at gøre affaldsmængderne mindre er det nødvendigt at sætte ind på flere fronter. I den kommende planperiode vil Skanderborg og Odder Kommuner i samarbejde med Renosyd derfor gøre en særlig indsats for at forebygge affald. Den samlede mængde husholdningsaffald skal reduceres med 15 kg pr. borger i løbet af de næste fire år – fra 835 kg pr. borger i 2017 til 820 kg pr. borger i 2022. 

Dette er et ambitiøst mål set i lyset af, at affaldsmængden pr. borger har været stigende de seneste år, og at dette ifølge affaldsprognoserne forudsiges at fortsætte i de kommende år. Målsætningen er at knække kurven, så den fortsatte vækst i affaldsmængden pr. borger standses. Det harmonerer med grundtanken i den cirkulære økonomi om, at produkter skal have en længere levetid, og/eller at forbruget af produkter skal begrænses gennem deleøkonomi, hvilket samlet set skal bidrage til reduktion af forbruget af ressourcer.

Målsætningen skal realiseres gennem generel kommunikation og samarbejde med husholdninger, virksomheder og kommunale institutioner om bæredygtigt forbrug. 

Affaldsforebyggelse er en del af motivationen for flere af de planlagte indsatser i Affaldsplan 2019-2022. Et af fokusområderne er madspild. Det skal undersøges, hvordan madspild – og dermed den samlede mængde affald – kan reduceres i private husholdninger, virksomheder og kommunale institutioner. Dette handler i høj grad om involvering af borgerne og afdækning af udfordringer, behov og løsningsmuligheder samt kommunikation, der kan oplyse, inspirere og give værktøjer til handling.