Indledning

Affaldsmængderne skal reduceres

Danmark er et af de lande i verden, der producerer mest affald pr. indbygger. Det hænger sammen med et stort forbrug af råvarer og ressourcer, der placerer Danmark i top fem af miljø- og klimabelastende nationer i verden. Det kræver både ressourcer at producere ting og at indsamle og behandle dem, når de er blevet til affald. Derfor er det et afgørende indsatsområde på vejen hen imod en mere cirkulær økonomi at forebygge affald. 

Affaldsforebyggelse er af EU defineret som foranstaltninger, der tages, før et materiale eller et produkt bliver til affald. Det indebærer altså at undgå, at noget overhovedet bliver til affald. Definitionen omfatter også forlængelse af produkters levetid f.eks. via genbrug og reparation, da dette kan forhindre eller udskyde, at noget ender som affald. Til sidst omfatter definitionen også en reduktion af affalds farlighed for miljø og sundhed. 

Affaldsforebyggelse har traditionelt ikke været en del af kommuner og affaldsselskabers ansvarsområde. Den kommunale affaldshåndtering har derimod primært drejet sig om at få indsamlet og behandlet det affald, der er blevet skabt. Men i et bredere miljø- og ressourcemæssigt perspektiv giver det god mening at undersøge, hvordan forebyggelse kan implementeres mere i og omkring affaldssektoren. 

For at gøre affaldsmængderne mindre er det nødvendigt at sætte ind på flere fronter. I den kommende planperiode vil Skanderborg og Odder Kommuner i samarbejde med Renosyd derfor gøre en særlig indsats for at forebygge affald. Den samlede mængde husholdningsaffald skal reduceres med 1% om året de næste fire år – fra 835 kg pr. borger i 2017 til 800 kg pr. borger i 2022 svarende til 2012-niveau.

Dette er et ambitiøst mål set i lyset af, at affaldsmængden pr. borger har været stigende de seneste år, og at dette ifølge affaldsprognoserne forudsiges at fortsætte i de kommende år. Målsætningen er at knække kurven, så den fortsatte vækst i affaldsmængden pr. borger standses. Det harmonerer med grundtanken i den cirkulære økonomi om, at produkter skal have en længere levetid, og/eller at forbruget af produkter skal begrænses gennem deleøkonomi, hvilket samlet set skal bidrage til reduktion af forbruget af ressourcer.

Målsætningen skal realiseres gennem generel kommunikation og samarbejde med husholdninger, virksomheder og kommunale institutioner om bæredygtigt forbrug.

Affaldsforebyggelse er en del af motivationen for flere af de planlagte indsatser i Affaldsplan 2019-2022. Et af fokusområderne er madspild. Det skal undersøges, hvordan madspild – og dermed den samlede mængde affald – kan reduceres i private husholdninger, virksomheder de kommunale institutioner. Dette handler i høj grad om involvering af borgerne, der kan afdække udfordringer, behov og løsningsmuligheder samt kommunikation, der kan oplyse, inspirere og give værktøjer til handling.