Indledning

Med Affaldsplan 2019-2022 fortsætter Skanderborg og Odder Kommuner samarbejdet med Renosyd om at sætte nye mål for affaldsområdet.

Vi har hidtil haft stort fokus på at gøre affald til værdi. Det vil vi blive endnu bedre til. Samtidig er ambitionen at vende den nuværende udvikling, hvor den samlede mængde husholdningsaffald stiger år for år.

Danmark har en kedelig rekord som et af de lande i verden med mest affald per borger. Det er vi nødt til at sætte en stopper for. Det er ikke nok at sortere og genbruge affaldet. Vi skal også hver især reducere mængden af vores husholdningsaffald.

Denne affaldsplan indeholder derfor en række konkrete målsætninger og indsatser om mindre affald og mere genanvendelse.

Formålet med indsatserne er at nå de fastsatte mål i løbet af de kommende fire år. Konkrete mål er bl.a., at hver borger i Skanderborg og Odder Kommuner inden 2022 skal:

  • Reducere mængden af husholdningsaffald med 1% årligt
  • Sortere 15 kg. plastik fra til genanvendelse
  • Sortere 5 kg. tekstiler fra til genanvendelse

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen er kommunerne forpligtede til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald, som revideres mindst hvert sjette år. Skanderborg og Odder Kommuner udarbejder en fælles affaldsplan i samarbejde med Renosyd hvert fjerde år. Affaldsplanen skal gøre status på den nuværende affaldshåndtering inkl. affaldsmængder, vurdere den kommende udvikling, samt redegøre for målsætninger og initiativer, der igangsættes i planperioden.

Som bilag findes en kortlægning og beskrivelse af det nuværende affaldssystem i Skanderborg og Odder Kommuner, herunder aktuelle affaldsmængder, status på affaldsindsamling og -behandling samt en prognose for de kommende år.

Proces for udarbejdelse af Affaldsplan 2019-2022:

I tilblivelsen af affaldsplanen er borgerne i Skanderborg og Odder Kommuner blevet inddraget. Involveringen har været med til at sikre en generel kvalificering af affaldsplanens indhold og imødekommer et politisk ønske om åbenhed, dialog og lokalt ejerskab til planen. Processen har haft flere formål: at blive klogere på borgernes behov og udfordringer i forhold til affald, at skabe dialog mellem borgere, politikere og affaldsselskab samt ikke mindst at give borgerne mulighed for at bidrage til udviklingen af affaldsplanen. 

Ved at involvere borgerne bredt opnås forståelse og indsigt, som kan bruges til at udvikle de bedst mulige løsninger. Dette er sket via forskellige aktiviteter, herunder møder og interviews, samtaler på gaden og til lokale arrangementer, involvering på sociale medier og events på Renosyds genbrugspladser, hvor borgere kunne møde deres lokale politikere til snak om affaldsplanens indhold. Særlige grupper har bidraget med deres specifikke erfaringer og ideer, herunder lokal- og borgerråd, administrationer i boligforeninger, sommerhusejere samt unge og ældre i Skanderborg og Odder Kommuner. Borgernes input har bidraget til udformningen af de indsatser og løsninger i affaldsplanen, der skal arbejdes med i de kommende år.