Affaldsindsamling og -behandling

Renosyd er et Interessentskab (I/S), ejet af Skanderborg og Odder Kommuner, der tilsammen har ca. 83.500 indbyggere. Renosyd varetager indsamling, sortering og bearbejdning samt afsætning af affald for kommunernes ca. 35.000 husstande, ca. 2.000 sommerhuse og ca. 3.000 erhvervsvirksomheder.

Renosyds forretning

Renosyd skelner overordnet mellem affaldsindsamling og affaldsbehandling, som er kerneaktiviteter i virksomheden. Hvert år indsamler, modtager og ressourceoptimerer Renosyd 130.000 ton affald. 

0
ton affald indsamler, modtager og ressourceoptimerer Renosyd hvert år.

Affaldsindsamlingen skal sikre effektiv indsamling af affaldet fra private husstande, offentlige institutioner og virksomheder. Affaldsbehandlingen skal sikre, at ressourcer i affaldet udnyttes bedst muligt, og at eventuelle skadelige miljøpåvirkninger mindskes mest muligt. 

Ressourceudnyttelsen afspejles i affaldshierarkiet, der er en af grundstenene i både dansk og europæisk miljølovgivning og helt central i forhold til Renosyds forretning. Affaldshierarkiet, formet som en omvendt pyramide, illustrerer, hvordan affaldsindsamling og behandling skal tilrettelægges og prioriteres. Vi skal først udnytte affaldet til genbrug  (når muligt), ellers til genanvendelse  (affaldet udnyttes til fornyet produktion), til energiudnyttelse (energi udnyttes ved forbrænding) eller som sidste udvej – hvis der ikke kan ske en udnyttelse af ressourcer i affaldet – til deponering. Prioriteringen af tiltag/behandling skal følges, medmindre det i særlige tilfælde set ud fra en livcyklusbetragtning kan påvises, at en anden rækkefølge er bedre for miljøet.

Ovenover dette affaldshierarki, som den kommunale affaldshåndtering ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal ske i overensstemmelse med, ligger affaldsforebyggelse. Som det øverste niveau i trekanten går forebyggelse af affald ud på at forhindre, at noget overhovedet bliver til affald. Affaldsforebyggelse er et vigtigt fokusområde, fordi det er med til at begrænse det løbende forbrug af naturens ressourcer ved på en bæredygtig måde at udnytte eksisterende produkter bedst og længst muligt. Mere herom i afsnittet Cirkulær økonomi og affaldsforebyggelse.

Affaldsplanens målsætninger, temaer og indsatser tager udgangspunkt i affaldshierarkiets prioritering i forhold til behandlingen af det indsamlede affald. Dermed er der fokus på især affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse, hvilket beskrives nærmere i Målsætninger for Affaldsplan 2019-2022.

Genbrug er:
Når et produkt eller materiale genbruges direkte i sin oprindelige funktion, f.eks. en vandflaske, der påfyldes igen eller en bog, der skifter ejer og genlæses.

Genanvendelse er:
Ved genanvendelse gennemgår ressourcen en behandling og omdannes til et nyt produkt. Eksempelvis kan engangsplastikflasker smeltes om til nye flasker, og bogen omdannes til nye papirprodukter i en papirmølle.

Status: Affaldsmængder, indsamling og behandling

I dette afsnit gives en overordnet status på affaldsmængder samt indsamling og behandling af det affald, Renosyd håndterer. For uddybende beskrivelser se kortlægningsbilaget til affaldsplanen.

Tabel 1 viser de samlede affaldsmængder produceret af husholdninger og virksomheder i Odder og Skanderborg Kommuner i 2017. I alt er der produceret 166.160 ton affald, hvoraf 42% stammer fra husholdningerne og 58% fra erhvervsvirksomheder. I opgørelsen af husholdningsaffaldet indgår affald fra de mindre erhvervsvirksomheder, der har adgang til Renosyds genbrugspladser. Dette affald omfatter i væsentlig grad affald fra f.eks. håndværkere og anlægsvirksomheder, som har medtaget affaldet bl.a. fra private husholdninger. 

Tabel 1: Samlede affaldsmængder (ton) produceret i Skanderborg og Odder Kommuner i 2017, fordelt på kilder og behandlingsformer

Ton
Genbrug
Genanvendelse
Forbrænding
Deponering
Specialbehandling
I alt
Husholdninger
515
43.545
24.699
576
185
69.520
Erhverv
83.500
9.851
2.680
609
96.640
I alt
515
127.045
34.550
3.256
794
166.160

Kilde: Miljøstyrelsens affaldsdatasystem og Renosyds vejedata

Af de indsamlede 69.520 ton husholdningsaffald genbruges knap 1%, mens 62% sorteres fra til genanvendelse. Affald, der ikke kan genbruges eller genanvendes, bliver altovervejende energiudnyttet ved forbrænding, idet mindre end 1% af det indsamlede husholdningsaffald bliver deponeret. Af 96.640 ton fra erhverv genanvendes 86%, mens 10% energiudnyttes. Af erhvervsaffaldet deponeres ca. 3%.

Affald fra husholdninger og erhverv er sammensat af forskellige fraktioner, hvilket forklarer forskellen mellem behandlingsformerne for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald. Den høje forbrændingsandel af husholdningsaffaldet forklares således af, at der indgår 19.041 ton restaffald fra husholdningerne, som går til forbrænding. Såfremt der ses bort fra denne affaldsfraktion, som kun findes i husholdningsaffald, forøges genanvendelsen af det resterende husholdningsaffald til 87% inkl. 1%, der genbruges.

Udviklingen i den samlede mængde husholdningsaffald, som Renosyd indsamler i Skanderborg og Odder Kommuner, vises i figur 1 nedenfor. I figuren vises de indsamlede mængder husholdningsaffald siden 2012 og prognoser indtil 2030 for den forventede udvikling.

Prognoserne baseres dels på befolkningsudviklingen i Skanderborg og Odder Kommuner i de kommende år ifølge kommunernes befolkningsprognoser, og dels er affaldsmængde pr. indbygger pr. år estimeret for hver enkelt affaldsfraktion. Prognoserne er baseret på det udgangspunkt, at der ikke iværksættes nye/andre tiltag end de eksisterende, såsom f.eks. implementering af nye indsamlingsordninger. 

 

Figur 1: Indsamlet husholdningsaffald i ton , realiserede tal 2012-2017, prognosetal 2022-2030
Kilde: Renosyds vejedata

Affaldsmængderne stiger fortsat

Affaldsmængderne er siden 2012 steget med 10%. Stigningen i indsamlede affaldsmængder skyldes til dels, at der er en god vækst i antallet af tilflyttere til Skanderborg og Odder Kommuner. Men det skyldes også, at mængden af produceret affald pr. indbygger i de to kommuner har været svagt stigende.

Den gennemsnitlige indbygger i Odder og Skanderborg Kommuner producerede 802 kg affald i 2012, hvilket i 2017 er steget til 835 kg. Sammensætningen af affaldet har ændret sig, idet mængden af restaffald og brændbart affald på genbrugspladserne er reduceret fra i alt 307 kg pr. indbygger i 2012 til 280 kg pr. indbygger i 2017, dvs. et fald på 9%. Denne reduktion kan næppe tilskrives egentlig reduktion af affaldsmængden pr. person. Det skyldes snarere bedre sortering, bl.a. fordi der er etableret nye affaldsfraktioner, så affald nu kan sorteres til genanvendelse frem for til forbrænding. Væksten i affaldsmængden pr. person knytter sig altovervejende til fraktioner som jord, haveaffald og brokker og kan til dels tilskrives øget konjunkturbestemt byggeaktivitet.

Prognosen for husholdningernes affald viser, at de samlede affaldsmængder forventes at stige, som det fremgår af figur 1. Den samlede mængde husholdningsaffald vil i 2022 været steget til ca. 74.000 ton og yderligere til knap 80.000 ton i 2030. Den stigende mængde husholdningsaffald forklares primært med befolkningsvækst, men også en mindre stigning i mængden af affald pr. indbygger, hvor de seneste års trend forventes at fortsætte, så affaldsmængden pr. indbygger stiger fra 835 kg i 2017 til 842 kg i 2022 og 860 kg i 2030.

Sammensætningen af affaldet ændres fortsat, idet mængden af restaffald (dagrenovation) og andet brændbart affald pr. indbygger fortsat forventes at falde fra 280 kg i 2017 til 272 kg pr. indbygger i 2022. Og yderligere til 260 kg pr. indbygger i 2030 som følge af bedre udsortering af genanvendelige materialer fra restaffaldet. 

Den forbedrede sortering medvirker til opfyldelse af Renosyds miljømålsætninger, som i overensstemmelse med affaldshierarkiet først og fremmest handler om at udnytte ressourcer i affaldet gennem udsortering af materialer, der kan genbruges og genanvendes. Udviklingen i %-andel af affaldet, der genbruges eller genanvendes, har været stigende siden 2012 og vil fortsat stige i de kommende år, som illustreret i figur 2 nedenfor.

Figur 2: %-andel af indsamlet affald til genbrug/genanvendelse 2012-2017
Kilde: Renosyds vejedata
Iflg. affaldshierarkiet er medregnet Jord, som indsamles og genanvendes til jordopfyldning på Renosyds affaldscentre.
I 2017 indgår 6.360 tons jord i affaldsmængden. Medregnes jord ikke i genanvendelsen falder den fra 63,4% til 59,8 inkl. genbrug

Opgjort efter affaldshierarkiet genbruges eller genanvendes 63% af det indsamlede affald i 2017, hvilket er en markant vækst siden 2012, hvor genanvendelsen var 58%. Trenden forventes at fortsætte, så der i 2022 opnås en genanvendelse på knap 65% af den samlede affaldsmængde.

Behandlingen af det indsamlede husholdningsaffald sker på anlæg, som er specialiserede i behandling af forskellige affaldsfraktioner. Renosyd disponerer selv over en række behandlingsanlæg indenfor genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og deponi. Affaldsfraktioner, der ikke kan behandles på Renosyds egne anlæg, bringes direkte fra affaldsindsamling til eksterne, overvejende privatejede behandlingsanlæg.

Renosyd vurderer konstant markedet for affaldsbehandling og herunder også egne anlæg. Det sker ud fra kriterier, som skal balancere hensyn til miljø, økonomi og ressourceforbrug, herunder forskellige transportafstande til behandlingsanlæg, anlæggenes kvalitet af behandling samt markedspriserne. 

Samlet set forventes det, at der i planperioden for Affaldsplan 2019-2022 vil være tilstrækkelig kapacitet til behandling af de genanvendelige fraktioner af husholdningsaffaldet, som indsamles og sorteres i Skanderborg og Odder Kommuner. Det kan dog ikke udelukkes, at der i perioden kan opstå problemer for enkelte fraktioner som følge af vigende efterspørgsel. Dette er uddybet i kortlægningsbilaget til affaldsplanen.