Tema 5: Vi er fælles om løsningen

Indsats 2: Samarbejder og fællesskaber

Hvorfor?

Affaldets rejse starter hos borgeren, og for at initiativer kommer til at leve og fungere ude i virkeligheden, må borgerne være med. Derfor vil Renosyd samarbejde med borgere og virksomheder om affaldshåndteringen i lokalområderne, hvilket kan fungere som et ”middel” til at opnå stærke lokale fællesskaber.

Der er forskellige grader af interesse for og engagement i affaldssortering og -håndtering blandt borgerne og mange forskellige forudsætninger. Nogle er særligt udfordrede i forhold til affaldssortering, eksempelvis i boligforeninger, hvor affaldssorteringen ofte er dårlig. Der er derfor brug for målrettede indsatser for at imødekomme disse forskellige udfordringer.

Hvad vil vi opnå?
 • Bedre forståelse af borgernes forbrugsmønstre og adfærd.
 • Bedre kendskab og opbakning til god affaldssortering blandt borgerne.
 • Borgerne oplever mulighed for at blive inddraget i beslutninger og initiativer.
 • Understøttelse af frivillige fællesskaber og ressourcer, der bidrager til affaldsforebyggelse, god affaldssortering i lokalområder mm., herunder lokale initiativer i forhold til ”stop madspild” eller ”nul-skrald”.
 • Identifikation og eliminering af friktioner for borgernes adfærd og motivation ift. affaldssortering.
 • Større fokus på borgernes samlede ressourceoplevelse; affaldsforebyggelse, sortering i hjemmet, sorteringsmuligheder i gården, på genbrugspladsen mm. 
Hvad gør vi?
 • Der igangsættes i planperioden flere borgerinvolverende initiativer, blandt andet et borgerpanel, der løbende kan inviteres ind som sparringspartner. Derudover etableres der projektorienterede fokusgrupper bestående af lokale borgere og interessenter, som kan kvalificere udviklingen af konkrete løsninger/tiltag mv. Formålet er at involvere borgerne og interessenter med henblik på at kvalificere Renosyds arbejde.
 • Der udvikles og igangsættes i planperioden et koncept for lokale affaldsambassadører. Renosyd faciliterer rammerne for projekter, der har til formål at fremme lokalt ejerskab og fællesskab omkring affaldssortering mm. i lokalområderne tæt på beboernes hverdag. Indgangsvinklen her kan være diverse lokalråd, borgerråd, frivillige foreninger, beboerforeninger og lignende. 
 • Renosyd bidrager til afholdelse af arrangementer og events, der involverer borgerne i affaldssortering og affaldsminimering.
 • Renosyds samarbejde med viceværter i boligforeninger om bedre affaldssortering udvikles.
 • Muligheder for at understøtte lokale fællesskaber som vej til forbedret affaldssortering, affaldsminimering mm., eksempelvis deleøkonomiske initiativer, undersøges nærmere.
 • Renosyd medvirker i løbet af planperioden i et Ph.D. projekt i samarbejde med Dansk Affaldsforening. Det har til formål at skabe bedre indsigt i og forståelse af affaldssortering og -håndtering i borgernes hverdag – som grundlag for at udvikle bedre affaldsløsninger for den enkelte.