Tema 4: Samarbejde med virksomheder om erhvervsaffald

Indsats 1: Bedre udnyttelse af ressourcer i erhvervsaffaldet

Hvorfor?

Renosyd indsamlede i 2017 ca. 70.000 ton husholdningsaffald i Skanderborg og Odder Kommuner inkl. en mindre mængde affald fra virksomheder, der benytter Renosyds genbrugspladser. Til sammenligning producerede virksomhederne i de to kommuner herudover tilsammen knap 100.000 ton affald, hvoraf 10.000 ton forbrændes.

Virksomheder er i lighed med husholdningerne forpligtede til at sortere affaldet og følge affaldshierarkiet. Håndteringen af erhvervsaffald er liberaliseret, hvilket betyder, at den enkelte virksomhed selv skal organisere sortering og indgå aftaler med private affaldsindsamlere om afhentning og afsætning af deres affald.

Skanderborg og Odder Kommuner ønsker i samarbejde med Renosyd
at skabe bedre rammer for at understøtte det lokale erhvervslivs ønsker
om cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Som det afspejles i affaldsplanlægningen, er der betydelig fokus på udnyttelsen af ressourcer i husholdningsaffaldet i overensstemmelse med affaldshierarkiet og tankerne om den cirkulære økonomi. I 2017 blev 0,7% af husholdningsaffaldet genbrugt, hvilket forventes at stige betydeligt de kommende år, som det er afspejlet i affaldsplanens målsætninger. I modsætning hertil står, at der ikke registreres genbrug af erhvervsaffaldet, og at der generelt er begrænset fokus på og debat om virksomhedernes affaldsproduktion og -behandling.  

Skanderborg og Odder Kommuner ønsker i samarbejde med Renosyd at skabe forbedrede rammer for virksomhederne, der understøtter det lokale erhvervslivs ønsker om cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Affald med potentiale 

Der er et stort potentiale i det affald, der produceres af de lokale virksomheder. Der er behov for og muligheder i at skabe øget opmærksomhed på og dialog omkring virksomhedernes affald, og om hvordan der kan udvikles løsninger, så ressourcerne i erhvervsaffaldet udnyttes bedre som materialer, der kan have værdi for andre.

Det er væsentligt at understrege, at kommunerne naturligvis respekterer rollefordelingen inden for affaldshåndtering, hvilket betyder, at kommunerne ikke håndterer kildesorteret erhvervsaffald. Samtidig er det dog også væsentligt for kommunerne at sikre, at muligheder og perspektiver inden for den cirkulære økonomi udnyttes til fordel for de enkelte virksomheder og for lokalsamfundet. 

Odder og Skanderborg Kommuner er stærkt fokuserede på, at det skal være attraktivt at drive virksomhed i kommunerne, og kommunerne vil derfor sikre en dialog, der handler om samarbejde og muligheder frem for tilsyn, forpligtelser og begrænsninger. 

Hvad vil vi opnå?
  • Mere viden, vidensdeling og erfaringsudveksling mellem lokale virksomheder i Skanderborg og Odder Kommuner om affald og muligheder for udnyttelse af ressourcer i affaldet.
  • Lokalt fokus på og debat om ressourcer i affald, som ikke kun handler om husholdningsaffald.
  • Et større fokus på affaldsforebyggelse og optimal udnyttelse af ressourcer i erhvervsaffaldet.
Hvad gør vi?
  • Facilitering af netværk mellem virksomheder og relevante interessenter, hvor lokale virksomheder mødes, deler erfaringer og indgår i dialog om nye løsninger relateret til affald og cirkulær økonomi (både producenter og aftagere – målet er at koble de to).
  • Debatskabende kommunikation og markedsføring i offentlighed, brancheforeninger, erhvervsnetværk mv. om muligheder for udnyttelse af ressourcer i erhvervsaffald.
  • I samarbejde mellem Renosyd og kommunerne analyseres affaldsproducerende virksomheder for at identificere virksomheder med potentiale for bedre ressourceudnyttelse.
  • Dialog, rådgivning og samarbejde med virksomheder ud fra virksomhedernes forskellige forudsætninger og behov om potentialer i affaldet, herunder om løsningsmuligheder i forhold til f.eks. genbrug.
  • Videndeling med andre kommuner om initiativer og samarbejder mellem kommuner og virksomheder og andre interessenter, som kan bruges til inspiration og afsæt i vores område.